ปีการศึกษา 2562

Courses 
ข้อมูลศาสตร์พระราชาInformation
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลายInformation
เรียนเสริมพิเศษเย็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562Information
เรียนเสริมพิเศษเสาร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562Information
วิทยาการคำนวณ(สาระที่ 4 เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562Information
วิทยาการคำนวณ (สาระที่ 4 เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562Information
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2562Information
ง31203 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2562Information
ว32201 วิทยาการคำนวณ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2562Information
ง33203 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/1-ม.6/4 สายวิทย์ ภาคเรียนที่ 1/2562Information
ง33203 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/5 - ม.6/6 ภาคเรียนที่ 1/2562Information
OT 22204 Multi App1 M.207Information

Skip Navigation

Navigation