ปีการศึกษา 2563

 • ว 14201 วิชา...วิทยาการนวณ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  สาระที่ 4 เทคโนโลยี

  มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ

  1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

  2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

  3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  4. การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์

  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้

       เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 • ว 15201 วิชา...วิทยาการนวณ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  สาระที่ 4 เทคโนโลยี

  มาตรฐาน ว 4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ

  1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

  2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

  3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  4. รวบรวม  ประเมิน  นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน

      อินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย  เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้

       เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 • ว 16201 วิชา...วิทยาการนวณ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  สาระที่ 4 เทคโนโลยี

  มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ

  1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

  2.ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

  3.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น  แจ้งผู้

      เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 • วิชา...เทคโนโลยี่ (คอมพิวเตอร์)  รหัส  ว 14101

  ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1,2

  ปีการศึกษา  2563

  ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  2. อธิบายความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

  3. การสมัครจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail :E-mail) สามารถรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์

     (Electronic mail :E-mail)

  4. การใช้ Google Street View ถ่ายภาพออกมาจากแผนที่ Google map

  5. การใช้ Google ไดร์ฟในการจัดเก็บข้อมูล

  6. การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เพื่อนำเสนอชิ้นงาน


 • วิชา...เทคโนโลยี่ (คอมพิวเตอร์)  รหัส  ว 15101

  ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1,2

  ปีการศึกษา  2563

  ผลการเรียนรู้

  1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS4 เบื้องต้น

  2.การใช้เครื่องมือพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS4

  3. การตกแต่งภาพ และออกแบบภาพสำหรับนำไปใช้บนเว็บไซต์

  4. การใช้งานโปรแกรม PaintTool SAI ฝึกวาดภาพการ์ตูนสร้างสรรค์

  5. สร้างการ์ตูนตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

  6. การใช้โปรแกรม Desktop  Author รู้จักกับ E-book รู้จักกับ Desktop Author                      

  7. สร้างสรรค์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิก

 • วิชา...เทคโนโลยี่ (คอมพิวเตอร์)  รหัส  ว 16101

  ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1,2

  ปีการศึกษา  2563


  ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)     

  ผลการเรียนรู้
  1. อธิบายองค์ประกอบของอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานวีดีโอได้

  2. สามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรมในการตัดต่อ แก้ไข และปรับแต่งงานวีดีโอได้

  3. สามารถสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียจากภาพนิ่งใส่วิดีโอและเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวีดีโอในรูปแบบต่าง ๆ

      สร้างข้อความให้กับงานวิดีโอได้

  4. สามารถ Export งานวิดีโอให้ออกมาเป็นไฟล์ Video ในรูปแบบต่าง ๆหลักการสร้างงานวิดีโอ

      การเขียนบท

     และการสร้าง Story Boardออกแบบสร้างสรรค์งานวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ได้

  5. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์แนะนำโปรแกรม Adobe Dreamweaver

  6. การออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม,การเพิ่มลูกเล่นลงในเว็บเพจ

  7.ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver และการเผยแพร่เว็บไซต์

   

  รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้

Skip Navigation

Navigation