Sub-categories
ปีการศึกษา 2563
  •           การเขียนย่อหน้าที่สละสลวย การเตรียมโครงสร้างสำหรับเรียงความ การเขียนบทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้น ในรูปแบบและหัวข้อที่หลากหลาย เน้นการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผล  และการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

              การเขียนหัวข้อ ใจความสำคัญ และรายละเอียดของเรื่อง การแนะนำรูปประโยคและการเขียนเค้าโครง การเขียนย่อหน้าพื้นฐาน เทคนิคการเขียนที่เหมาะสมกับความเรียง การเลือกหัวข้อการเขียน การเตรียมโครงร่าง การเขียนเรียงความขนาดสั้น โดยนำข้อมูลที่หลากหลายมาเขียน

  •        การเขียนย่อหน้าที่สละสลวย การเตรียมโครงสร้างสำหรับเรียงความ การเขียนบทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้น ในรูปแบบและหัวข้อที่หลากหลาย เน้นการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผล  และการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

           การเขียนหัวข้อ ใจความสำคัญ และรายละเอียดของเรื่อง การแนะนำรูปประโยคและการเขียนเค้าโครง การเขียนย่อหน้าพื้นฐาน เทคนิคการเขียนที่เหมาะสมกับความเรียง การเลือกหัวข้อการเขียน การเตรียมโครงร่าง การเขียนเรียงความขนาดสั้น โดยนำข้อมูลที่หลากหลายมาเขียน

  •            ศึกษาหลักการออกเสียง สระ พยัญชนะ และชนิดของคำประเภทต่าง ๆ  ความหมายของคำศัพท์ ความหมายของบริบทโดยรวม รูปภาพ บทสนทนาบทความที่ไม่ใช่ความเรียง บทความสั้น ๆ เรื่องที่ฟังและอ่าน หลักไวยากรณ์ในการแต่งประโยค

                ออกเสียงสระ พยัญชนะ และคำศัพท์ อ่านออกเสียงประโยคจากบทความและเรื่องที่กำหนดการจับใจความสำคัญของเรื่อง การสรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ประเมินค่าจากสถานการณ์ในเรื่องให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Skip Navigation

Navigation