ปีการศึกษา 2559

Courses 
แข่งขันสร้าง Webpage ม.ปลายGuest accessInformation
Designing Web Pages Using HTML 2/2559Information
ง 33201 MEP Designing Web Pages Using HTML M3/7 1/2559Information
RoboticsInformation
การสร้างภาพเคลื่อนไหว1 / Animation 1_M.2 ภาคเรียนที่ 1Information
การสร้างภาพเคลื่อนไหว2 / Animation 1_M.2 ภาคเรียนที่ 2
ง 33202 การออกแบบเว็บไซต์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2559Information
กิจกรรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม ScratchInformation
ง1201 หุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS ม.1/1-ม.1/6 ภาคเรียนที่ 1/2559Information
ง21101 MEP What is Photoshop? 1/2559 Information
ง21102 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ม.1/1-ม.1/7 ภาคเรียนที่ 2/2559Information
ง21101 หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ม.1/1-ม.1/6 ภาคเรียนที่ 1/2559Information

Skip Navigation

Navigation