ปีการศึกษา 2560

 • การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6) วันวิขาการ 2560

 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML 2

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่  2

  ครูผู้สอน  ม.กิตติทัช  สืบธรรมกูร

  มาตรฐานการเรียนรู้

  มาตรฐาน ง3.1 ม3/3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

  มาตรฐาน ง3.1 ม3/4  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 

  ตัวชี้วัด

  1.

  2.

  3. 

  คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ พื้นฐานของโปรแกรมบนสร้างเว็บไซต์ การเลือกใช้ภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์  แนวคิด หลักการ ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการกับไฟล์ ความปลอดภัย

        ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML  และทดสอบการทำงานของโปรแกรมบนบราวเซอร์  ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สร้างเว็บไซต์ตามขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ จัดการหน้าเว็บเพจให้สวยงาม และถูกต้องตามหลัการจัดวางเลเอาว์ สร้างฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล เลือกใช้ฟอร์มที่เหมาะสมกับข้อมูลของผู้ใช้ เขียนโปรแกรมเพื่อเปิดและปิดไฟล์ จัดการข้อมูลภายในไฟล์ อ่าน เขียน คัดลอก ลบและ เปลี่ยนชื่อไฟล์ สร้างเว็บไซต์ให้ปลอดภัยโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่ได้รับความนิยม

  ผลการเรียนรู้

  โครงสร้างรายวิชา

  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
  แนะนำรายวิชา/ทดสอบ Pre-Test 1
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 2
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

  4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

  4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 4
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 4
  ทดสอบ Post-Test 1
  สอบ 2
  รวม 40
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ /

  การจัดการสารสนเทศ / Adobe  Photoshop CS4

Skip Navigation

Navigation