ปีการศึกษา 2562

Courses 
กิจกรรมชุมชุมมัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2562Information
ข้อมูลศาสตร์พระราชาInformation
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ปลายInformation
เรียนเสริมพิเศษเย็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562Information
เรียนเสริมพิเศษเสาร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562Information
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2562Information
ง31203 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2562Information
ว31202 วิทยาการคำนวนณ2 ภาคเรียนที่ 2/2562Information
ง33203 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/5 - ม.6/6 ภาคเรียนที่ 1/2562Information
ง33204 การเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual StudioC# ม.6/1- ม.6/4 สายวิทย์ ภาคเรียนที่ 2/2562Information
ง 33202 การตัดต่อวีดีโอ ม.6/5-6/6 ภาคเรียนที่ 2/2562Information
OT 22204 Multi App1 M.207Information
ว33201 วิทยาการคำนวณ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563Information

Skip Navigation

Navigation