ปีการศึกษา 2563

  • ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาตง่าย อ่านออกเสียง คำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความสั้น บทพูดเข้าจังหวะ บทสนทนา และนิทานง่าย ได้ตามหลักการอ่านออกเสียง พูดสนทนาสื่อสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ใกล้ตัวตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

    ใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง และวัฒนธรรมของเจ้าภาษา และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง มารยาท เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ เสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคและข้อความ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและนำไปใช้ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสม ค้นคว้าความสัมพันธ์ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสม แสดงความคิดเห็น สื่อสารอย่างมีเหตุผลและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน

  • This subject helps to foster in our students the unique identity of Gabrielite education in line with Saint Loius-Marie de Montfort's spirituality and charisma. Values Education keeps on building in our students a strong sense of moral values and corporate social responsibility on their way to achieving high standards of academic excellent. 

  • ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการที่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ดีนั้นย่อมนำไปสู่การพัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด  การฟัง การอ่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเขียนให้มีประสิทธิภาพ ดังที่ระบุอยู่ในคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้ข้อมูลตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แผนผัง เขียนภาพ และตารางข้อมูลข้อมูลต่างๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ / งานฉลอง / ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และลำดับคำตามโครงสร้างประโยคขอภาษาต่างประเทศ  เปรียบเทียบความเหมือน/ความต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับไทย และใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

Skip Navigation

Navigation