ปีการศึกษา 2563

 • ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ  สระ   แจกลูก สะกดคำ  ผันวรรณยุกต์  มาตราตัวสะกด อักษรนำ และบอกความหมายของคำพื้นฐาน คำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น คำคล้องจอง ข้อความ การแบ่งวรรคตอน  และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆแล้วสามารถ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระสำคัญ  (K)

  โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน   การฟัง  การดู และการพูด ตั้งคำถาม และตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง และดู พูดแนะนำตนเองขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ กล่าวคำขอโทษ พูดขอร้องใน โอกาสต่าง ๆ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ แต่งประโยคและเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะของคำคล้องจอง และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ (P)     

              เพื่อให้ผู้เรียนมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน   และคัดลายมือ    เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ  (A)

  รหัสตัวชี้วัด

  ท 1.1    ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4, ป. 2/5, ป. 2/6, ป. 2/7, ป. 2/8

  ท 2.1    2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4

  ท 3.1   2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4, ป. 2/5, ป. 2/6, ป. 2/7, ป. 2/8

  ท 4.1    2/1, ป. 2/2, ป. 2/3, ป. 2/4, ป. 2/5

  ท 5.1    ป. 2/1, ป. 2/2, ป. 2/3

   

  รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด

   

   

   

 • การอ่านศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  การท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  รวมถึงการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  การนำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อมูลจากแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิ  และกราฟ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทยและตัวเลขไทย การเขียนสื่อสาร การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนจดหมายส่วนตัว  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา  การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา คำวิเศษณ์  คำบุพบท คำเชื่อมในประโยค  การใช้คำราชาศัพท์ ระดับภาษา  ภาษาถิ่น  ความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต  ลักษณะของประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน กลุ่มคำหรือวลี การแต่งกลอนสุภาพ การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีและวรรณกรรม การเล่านิทาน การพัฒนาการอ่านเร็ว  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

                                โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน   การฟัง  การดู และการพูด รายงาน พูดแสดงความคิดเห็น  อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  สามารถอธิบาย ความหมาย  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และแต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ ระบุ จำแนก วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ศึกษา  เรียนรู้  ปฏิบัติและท่องจำ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด ใช้ทักษะการคัดลายมือ กรอก หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม

  เพื่อให้ผู้เรียนมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และเล็งเห็นเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย อีกทั้งมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณคดีของไทย  นำเอาความรู้และข้อคิดที่ไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

   

  มาตรฐานและตัวชี้วัด

  ท 1.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 , ป.6/9       

  ท 2.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 , ป.6/9     

  ท 3.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

  ท 4.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

  ท 5.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4

  รวมทั้งหมด   34   ตัวชี้วัด

 •         ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  การอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยาย การพรรณนา คำที่มีโดยนัยอย่างหลากหลาย การแยกข้อเท็จจริงและ ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง  ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม การอ่านหนังสือที่มีคุณค่าและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทอ่าน การสรุปเรื่อง  ระบุความรู้  ข้อคิดเห็น  อธิบายคุณค่า จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมและ การท่องบทอาขยายที่มีคุณค่าตามที่กำหนด  การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การเขียนสื่อสาร  การเขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพ ความคิด การเขียนย่อความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สกึและความคิดเห็น กรอกแบบรายการต่างๆ และเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตลอดจนการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ ความรู้สึก  การตั้งค าถาม ตอบค าถาม การวิเคราะห์ความนา่เชื่อถือจากเรื่องที่ฟงัและดู  การพูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากเรื่องที่ฟังการดูและการสนทนา    รู้จักระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์ บอกคำ ภาษาต่างประเทศ  ในภาษาไทย  การแต่งบทรอ้ยกรองและการใช้สำนวนภาษาไทย การมีมารยาทในการ มารยาท ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด
          โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน ใช้ทักษะการคัดลายมือ กรอกกระบวนการแสวงหา ความรู้   กระบวนการคิด   วิเคราะห์และสรุปความ  อธิบาย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำแนก  เปรียบเทียบ บอก ใช้ แต่งบทร้อยกรอง ท่องจำ  กระบวนการสื่อความ มีความสามารถในการอธิบาย  การตั้ง คำถาม  ตอบคำถาม ระบุ ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพดู  พูดแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา กระบวนการสอื่ความ  อธิบาย ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการ ฟัง   การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น 
          มีมารยาท ในการอ่าน เขียน ฟัง  ดู และพูด สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีเจตคติที่ดีต่อ ภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย
  ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) 
  ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8         
  ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9             
  ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5             
  ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
  ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
  รวมทั้งหมด   33 ตัวชี้วัด
Skip Navigation

Navigation