ปีการศึกษา 2563

 • ว 14101 วิชา...วิทยาการนวณ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  สาระที่ 4 เทคโนโลยี

  มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ

  1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

  2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

  3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  4. การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์

  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้

       เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 • ว 15101 วิชา...วิทยาการนวณ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  สาระที่ 4 เทคโนโลยี

  มาตรฐาน ว 4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ

  1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

  2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

  3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  4. รวบรวม  ประเมิน  นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน

      อินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย  เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้

       เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 • ว 16101 วิชา...วิทยาการนวณ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  สาระที่ 4 เทคโนโลยี

  มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ

  1.ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

  2.ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

  3.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น  แจ้งผู้

      เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 • วิชา...เทคโนโลยี่ (คอมพิวเตอร์)  รหัส  ว 14101

  ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1,2

  ปีการศึกษา  2563

  ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  2. อธิบายความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

  3. การสมัครจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail :E-mail) สามารถรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์

     (Electronic mail :E-mail)

  4. การใช้ Google Street View ถ่ายภาพออกมาจากแผนที่ Google map

  5. การใช้ Google ไดร์ฟในการจัดเก็บข้อมูล

  6. การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เพื่อนำเสนอชิ้นงาน


 • วิชา...เทคโนโลยี่ (คอมพิวเตอร์)  รหัส  ว 15101

  ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1,2

  ปีการศึกษา  2563

  ผลการเรียนรู้

  1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS4 เบื้องต้น

  2.การใช้เครื่องมือพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS4

  3. การตกแต่งภาพ และออกแบบภาพสำหรับนำไปใช้บนเว็บไซต์

  4. การใช้งานโปรแกรม PaintTool SAI ฝึกวาดภาพการ์ตูนสร้างสรรค์

  5. สร้างการ์ตูนตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

  6. การใช้โปรแกรม Desktop  Author รู้จักกับ E-book รู้จักกับ Desktop Author                      

  7. สร้างสรรค์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิก

 • วิชา...เทคโนโลยี่ (คอมพิวเตอร์)  รหัส  ว 16101

  ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1,2

  ปีการศึกษา  2563


  ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)     

       1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอได้

       2. สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้เครื่องมือตัดต่อวีดีโอได้

       3. ปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอและปรับแต่งวีดีโอได้อย่างเหมาะสม

       4. ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิควีดีโอแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

       5. สร้างสรรค์วีดีโอที่มีการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมได้

       6. มีความรู้และเข้าใจความหมายของ Google Apps และ Google Apps for Education

       7. สามารถใช้งาน Google Mail และการส่งงานใน Google Classroomได้

       8. สามารถใช้งาน Google Driveได้

       9. สามารถการใช้ Google My Maps ค้นหาสถานที่ตามกำหนดหัวข้อ

       10. สามารถสร้างงานนำเสนอด้วย Google  Slidesได้

       11. สามารถสร้างเอกสารการคำนวณเบื้องต้นด้วย Google Sheet

       12. สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยGoogle Form

       13. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Canva

             หรือผ่านเว็บไซต์www.canva.com

       14.มีทักษะในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Canva ในการทำงานออกแบบ

       15. สามารถสร้างและการแก้ไขการออกแบบไซต์ได้

       16.สามารถแก้ไขหน้าเพจ (page) ได้

       17. สามารถเพิ่มหน้าเพจเว็บไซต์และการแทรกเอกสารจาก Google Drive ได้

       18. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก   

       19. มีความรู้ความสามารถในการนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเท

   

  รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้

Skip Navigation

Navigation