Sub-categories
ปีการศึกษา 2563
  •             ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่ง  คำขอร้อง การ อ่านออกเสียงและสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ     ( chant )  ง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก  ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ

                    กลุ่มคำ  และประโยคที่ฟัง  ตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง   พูดขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  และเรื่องใกล้ตัว บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง   จัดหมวดหมู่คำ  ตามประเภทของบุคคล  สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง หรือ อ่าน  พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและคำศัพท์ ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟัง พูดในสถานการณ์ง่ายๆในห้องเรียน  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

                                                   

                     โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร เกิดทักษะการคิด  การตอบคำถาม  การพูดโต้ตอบ การบอกความรู้สึก  การจัดหมวดหมู่ และการเข้าร่วม

                                    เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   มีสมรรถนะที่สำคัญ  มีคุณธรรม   จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Skip Navigation

Navigation