ง31203 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2562
( ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์1 รหัสวิชา ง 31203)

71f67488b0857639cee631943a3fc6fa_S.jpg

รหัสวิชา ง31203 รายวิชา ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 /2561             เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5  หน่วยกิต

โปรแกรม Dreamweaver เป็นโปรแกรมสําหรับสร้างเว็บเพจและดูแลเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นที่นิยมใช้ของ Web Master อย่างกว้างขวาง สามารถแทรก Java Scripts และลูกเล่นต่างๆ ได้มากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรู้หลักภาษา HTML มากนักซึ่งช่วยประหยัดเวลาและ ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น