การสร้างภาพเคลื่อนไหว1 / Animation 1_M.2 ภาคเรียนที่ 1
(Computer21)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสารสนเทศ 1