ง21101 หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ม.1/1-ม.1/6 ภาคเรียนที่ 1/2559
(การจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา ง21101)

หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

Microsoft Excel มาช่วยในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

พร้อมกับใช้โปรแกรม  อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop)

ในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ