รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ว 21201)

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  

สาระที่  4  เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การทำงาน  และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รู้เท่าทัน  และมีจริยธรรม   ประกอบด้วย  4  ตัวชี้วัด  คือ

1.  ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตประจำวัน
2.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
3.  รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  ประมวลผล  ประเมินผล  นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง