การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2562
(ง 33101)

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่  3  เทคโนโลยี)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3

สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล    การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  ประกอบด้วย  4  ตัวชี้วัด  คือ

1อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
4.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ