รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ว 21102)

รายวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2

สาระที่  4  เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.2
   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การทำงาน  และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รู้เท่าทัน  และมีจริยธรรม

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา  หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชั่นในการแก้ปัญหา
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงสของระบบคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีการสื่อสาร  เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  มีความรับผิดชอบ  สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่