เรียนเสริมพิเศษเสาร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(ส 2562)

เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง