เรียนเสริมพิเศษเย็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(พ 101)

เน้นการทบทวนบทเรียนตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ  และ กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์