ว33201 วิทยาการคำนวณ5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563
(วิทยาการคำนวณ5)

ว33201 รายวิชา วิทยาการคำนวณ5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

                 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ค านึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน อาชีพที่เกี่ยวข้อง กับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ว. 4.2

ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การร เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม